Danışmanlık

SERES Medikal, her türlü sağlık kurumuna, yapım ve işletim dönemlerinde medikal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özel olarak sunulan danışmanlık hizmetlerini; “Medikal Proje Danışmanlığı” ve “Sağlık Kurumları İşletme Danışmanlığı” olmak üzere iki temel alt başlıkta toplamaktadır.

Medikal Proje Danışmanlığı

Yatırımcı için Projenin Tanımlanması

Nüfus, hastalık türleri gibi bölgesel özellikler, yatırımcının istek ve görüşleri dikkate alınarak hedeflenen hasta sayılarına göre projenin fiziksel, fonksiyonel ve mali açılardan tanımlanması (tıbbi branşlar, yatak, ameliyathane, poliklinik sayıları başta olmak üzere tüm departmanların belirlenmesi, tahmini personel sayıları, maliyet ön çalışmaları, uygun arsa ve yer seçimi).

Mimari Tasarım ve Planlama Danışmanlığı

Avan ve kesin projelendirme sırasında sağlık kurumu içinde olması gereken mahal ve mekânların listesi "Mimari İhtiyaç Listeleri”, bu alanlara ait özellikleri ve metrajları “Metraj Listeleri” belirleme çalışmaları.

İnşaat Aşamasında Teknik Danışmanlık

İnşaat sırasında departman ve mekânlara göre tıbbi ve hijyenik açıdan uygun olacak malzemelerin belirlenmesi ve mekanik, elektrik, medikal gazlar, mutfak, çamaşırhane, çağrı sistemi, CCTV, yangın ihbar, hemşire çağrı, telefon, bilgi işlem vb. gibi altyapı ve tesisatı ilgilendiren konularda danışmanlık hizmetleri.

Ekipman Listelerinin Hazırlanması

Departmanlara göre her bir mekân ve odada bulunması gereken medikal ve non medikal ekipman listeleri “Room Data Sheet” ve tüm hastane veya sağlık kurumu için “Global Ekipman Listeleri” hazırlanması.

Medikal Cihaz ve Ekipman Şartnameleri

Projede yer alacak “Medikal Ekipman Şartnameleri” hazırlanması.

Satın Alma Danışmanlığı

Özellikle medikal ekipmanlarla ilgili teklif alınması gereken firmaların tespiti ve tekliflerin değerlendirilme hizmetleri.

Alınan Ekipmanın Mekânlara göre Dağılım Planları

Satın alınan cihaz ve ekipmanın montaj aşamasında hangi odada bulunacağını belirleyen “Mahal (Oda)-Ekipman Listeleri” hazırlanması ve montaj esnasında kontrolü.

Sağlık Kurumları İşletme Danışmanlığı

Personel Çalışmaları

Açılış öncesi dönemde tüm departmanlara göre medikal ve idari personel kadrolarının belirlenmesi, yönetim organizasyon şemaları, ücret politikaları ve personel alım mülakatları.

İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerinin Belirlenmesi

Açılış öncesi dönemde temin edilmesi gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin mevcut branşlar, doktor ve hemşire talepleri de dikkate alınarak belirlenmesi ve asgari miktarda gerekli ilk malzeme listelerinin hazırlanması.

Eczane Hizmetleri Danışmanlığı

Eczane çalışma ve ilaç alım politikaları danışmanlığı.

Sorun Çözüm Danışmanlığı

İşletme döneminde yaşanan sorun ve aksaklıkların vaka bazında analizi ve çözüm önerileri.

Tıbbi Hizmet Fiyatlandırma Danışmanlığı

Tıbbi tetkik, prosedür, ameliyat ve tedavi hizmetlerinde maliyet esaslı fiyatlandırma çalışmaları.

Hasta Dosyaları Analizi

Yatarak teşhis ve tedavi olan hastalar için açılan dosyaların denetim ve değerlendirilmesi ve üst yönetime raporlama hizmetleri.

Tıbbi Hizmet Fatura Analizleri

Hasta dosya ve hizmet faturalarının mukayeseli incelenmesi ile hastaya verilen hizmetlerin eksiksiz biçimde faturaya geçip geçmediğinin değerlendirilmesi.

Scroll to Top